ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

22950 26900 (Α.Θ.Ε)
2641 306306 (Ιόνια Οδός)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Νέοι RF κωδικοί ηλεκτρονικής πληρωμής για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια!
Για να δεις το νέο σου κωδικό κάνε είσοδο στον λογαριασμό σου, επίλεξε «ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ» και άνοιξε το πιο πρόσφατο τιμολόγιο σου. ×

Γενικοί όροι συναλλαγών

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEA ΟΔΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», (εφεξής «Εταιρεία») θέτει στη διάθεση των συνδρομητών (εφεξής «Χρήστης») της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων Fast Pass Νέα Οδός ένα σύνολο υπηρεσιών (εφεξής «Υπηρεσίες») μέσω του νέου ιστότοπου www.fastpass.gr. Οι Υπηρεσίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 1) ενημέρωση για το διαθέσιμο και οριακό υπόλοιπο του συνδρομητικού λογαριασμού, 2) ενημέρωση για τις κινήσεις και τις ανατροφοδοτήσεις που πραγματοποιεί ο Χρήστης, αντίγραφα τιμολογίων, 3) ανατροφοδότηση συνδρομητικού λογαριασμού με χρήση πιστωτικής κάρτας, 4) υποβολή αιτήσεων για αλλαγή στοιχείων συνδρομητικού λογαριασμού, 5) δήλωση απώλειας πομποδέκτη, προμήθεια νέου πομποδέκτη, 6) αντικατάσταση ελαττωματικού πομποδέκτη και 7) ενημέρωση για τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων.

1: Υπηρεσίες/ Διαδικασία Χρήσης των Υπηρεσιών

1.1. Η πρόσβαση του Συνδρομητή (ή τρίτου ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου από το Συνδρομητή) στις Υπηρεσίες γίνεται μέσω του ιστότοπου www.fastpass.gr.

1.2. Στη θεματική ενότητα «Ο λογαριασμός μου» εμφανίζονται το διαθέσιμο και το οριακό υπόλοιπο του συνδρομητικού λογαριασμού του Χρήστη, καθώς και το πλέον πρόσφατο τιμολόγιο.

1.3. Στη θεματική ενότητα «Μηνιαίοι Λογαριασμοί» ο Χρήστης μπορεί να δει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του σε μορφή pdf όλα τα μηνιαία τιμολόγια του  συνδρομητικού του λογαριασμού για τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες.

1.4. Στη θεματική ενότητα «Ε-Ανατροφοδοτήσεις», ο Χρήστης ενημερώνεται για τις ανανεώσεις - ανατροφοδοτήσεις που έχει πραγματοποιήσει στο συνδρομητικό του λογαριασμό τον τρέχοντα μήνα.

1.5. Στη θεματική ενότητα «Διελεύσεις» εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διελεύσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Χρήστης χρησιμοποιώντας τον πομποδέκτη της υπηρεσίας Fast Pass Νέα Οδός τον τρέχοντα μήνα.

1.6. Στη θεματική ενότητα «Ανατροφοδότηση Λογαριασμού» ο Χρήστης μπορεί να ανανεώνει το συνδρομητικό του λογαριασμό ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας την πιστωτική του κάρτα. Ο Χρήστης πληκτρολογεί ποσό της επιλογής του και μεταφέρεται αυτόματα σε ιστοσελίδα της συνεργάτιδας τράπεζας Πειραιώς. Εκεί, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, πραγματοποιεί με χρήση της πιστωτικής του κάρτας την πληρωμή. Το www.fastpass.gr δεν έχει καμία πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για την ανανέωση του συνδρομητικού λογαριασμού ηλεκτρονικά.

1.7. Για την ενεργοποίηση και χρήση των Υπηρεσιών, ο Χρήστης πρέπει να εγγραφεί στον ιστότοπο www.fastpass.gr. Στη θεματική ενότητα «Φόρμα Εγγραφής», ο Χρήστης εισάγει το πλήρες ονοματεπώνυμό του, τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιλογής του, τον αριθμό του συνδρομητικού λογαριασμού του στην υπηρεσία Fast Pass Νέα Οδός και επιλέγει έναν κωδικό χρήστη (Username) και έναν κωδικό πρόσβασης (Password).

1.8. Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής όλων των δεδομένων στη θεματική ενότητα «Φόρμα Εγγραφής», ο Χρήστης λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.7., ηλεκτρονικό μήνυμα ενεργοποίησης. Ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα, ενεργοποιεί τον λογαριασμό του στις Υπηρεσίες.

1.9. Μετά την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών, η πρόσβαση σε αυτές θα γίνεται μόνο με χρήση του κωδικού χρήστη (Username) και του κωδικού πρόσβασης (Password) ως ορίζονται στην παράγραφο 1.7. Οι κωδικοί πρόσβασης (Passwords) αυστηρά προσωπικοί δεν καταγράφονται ούτε αποθηκεύονται με την πληκτρολόγησή τους. Η Νέα Οδός δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια και γνωστοποίηση των κωδικών από το Χρήστη ή παράνομη χρήση αυτών από τρίτους.

1.10. Το δικαίωμα πρόσβασης ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός του Χρήστη στην υπηρεσία Fast Pass Νέα Οδός είναι ενεργός ή μέχρι την διακοπή της πρόσβασης του στις Υπηρεσίες με αίτημα του ιδίου ή κατόπιν απόφασης διακοπής της πρόσβασης του στις Υπηρεσίες από την Εταιρεία.

Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να τηρήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα αρχεία ηλεκτρονικού λογαριασμού, αναλυτικής κατάστασης διελεύσεων και πληρωμών οφείλει ο ίδιος να προβεί στην αρχειοθέτησή τους με ίδια μέσα και ίδια ευθύνη.

1.11. Η εγγραφή και πρόσβαση του Χρήστη στις Υπηρεσίες είναι δωρεάν (εκτός από το κόστος διαδικτύου, στην τιμή που έχει συμφωνήσει ο Χρήστης με τον πάροχο). Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για κάθε συνδρομητικό λογαριασμό στην υπηρεσία Fast Pass Νέα Οδός ανεξαρτήτως αριθμού πομποδεκτών. Σε περίπτωση που ο Χρήστης είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός συνδρομητικών λογαριασμών θα πρέπει για κάθε έναν από αυτούς χωριστά (εφόσον το επιθυμεί) να εκτελέσει την ως άνω διαδικασία εγγραφής στις Υπηρεσίες.

1.12. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελεί συγκεκριμένη Υπηρεσία ή να αναστέλλει προσωρινά τη δυνατότητα διενέργειας των Υπηρεσιών για λόγους που ανάγονται στην προστασία των συναλλαγών, την ασφάλεια του Χρήστη και της ίδιας και τη συντήρηση και αναβάθμιση της τεχνολογικής της υποδομής. Η προσωρινή αναστολή από την Εταιρεία είναι δυνατό να λάβει χώρα οποτεδήποτε, κατά την κρίση της χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει στον Χρήστη την αιτία της αναστολής, υποχρεούται όμως να τον ενημερώνει περί του γεγονότος της επιβολής προσωρινής αναστολής.

2 : Αλλαγή ηλεκτρονικής διεύθυνσης

2.1 Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Χρήστης προτίθεται να χρησιμοποιεί για τις Υπηρεσίες, αυτός οφείλει να το γνωστοποιήσει είτε ηλεκτρονικά είτε με έγγραφο αίτημα (fax) στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών (“Τ.Ε.Π.”- 22350 51230) ή στο Σημείο Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (“Σ.Ε.Σ.”). Η μεταβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ισχύει έναντι της Εταιρείας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής της.

2.2 Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο Χρήστης θα δηλώσει για χρήση των Υπηρεσιών, δύναται να χρησιμοποιηθεί για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του Χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

3 : Ακύρωση της Υπηρεσίας

3.1 Ο εγγεγραμμένος στις Υπηρεσίες Χρήστης, δύναται οποτεδήποτε να αιτηθεί την ακύρωση των παρεχομένων Υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email). Το αίτημά θα ικανοποιηθεί εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών.

3.2 Η ακύρωση των Υπηρεσιών μπορεί να επέλθει και από την Εταιρεία για οιοδήποτε λόγο (τεχνικό, ανωτέρα βία κλπ.) και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη.

4: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

4.1 Για την παροχή των υπηρεσιών Fast Pass Νέα Οδός η εταιρεία προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει δηλώσει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας θα γίνεται η επικοινωνία της εταιρείας με τον Χρήστη. Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική πρόσβαση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο ίδιος δήλωσε κατά την εγγραφή του και σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη για την τυχόν διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίηση σε πρόσωπα ή από πρόσωπα της σφαίρας επιρροής του, των προσωπικών του δεδομένων, στα οποία αποκτά πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει προς τον Χρήστη, ή/και οποιοδήποτε τρίτο, σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διεκδίκηση ή διένεξη, για πράξεις /παραλείψεις του Χρήστη, του υπαλληλικού του προσωπικού και γενικά των προσώπων που συνδέονται με αυτόν με οποιαδήποτε σχέση, όπως συγγένεια οποιουδήποτε βαθμού, αντιπροσώπευσης κλπ., οι οποίες πράξεις/παραλείψεις είχαν ως αποτέλεσμα την πρόσβαση, επεξεργασία, διαχείριση, χρήση κλπ. από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα των προσωπικών του δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα εφαρμογή ή από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη (Username) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Ο Χρήστης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 23 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR) και τα άρθρα 31 και 33 έως 35 του Ν. 4624/2019 όπως ισχύει. Ο Χρήστης έχει επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώματά του δεν έχουν ικανοποιηθεί.

4.2 Η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλώσει οι Χρήστες για τον σκοπό της παροχής και της τιμολόγησης των υπηρεσιών καθώς και για την αναβάθμιση και βελτίωση των Υπηρεσιών αυτών. Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ο Χρήστης παραμένει εγγεγραμμένος στον ιστότοπο και πέραν τούτου για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και μέχρι την παραγραφή τυχόν νομικών αξιώσεων της εταιρείας κατά του Χρήστη.

4.3 Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών δεν παραχωρούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον στο πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου-Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας  και της οποίας αντίγραφο σας χορηγείται με τη συμπλήρωση και υπογραφή της Αίτησης Εγγραφής Συνδρομητή-Σύμβασης.

4.4 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών από το Χρήστη ή από πρόσωπα που συνδέονται με το Χρήστη με οποιαδήποτε σχέση (συγγένεια, αντιπροσώπευση κλπ.), που θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόσβαση, επεξεργασία, διαχείριση, χρήση κλπ. από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους των προσωπικών του δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα εφαρμογή ή από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

4.5 Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης Πιστοποιητικού SSL. Η σήμανση του πιστοποιητικού σε εμφανές σημείο του προγράμματος περιήγησης εξασφαλίζει α) την υψηλού βαθμού κρυπτογράφηση του περιεχομένου που προβάλλεται στον χρήστη αλλά και όλων των πληροφοριών που εισάγονται από τον χρήστη σε φόρμες του ιστότοπου και β) πιστοποιεί ότι το προβαλλόμενο υλικό προέρχεται από την Εταιρεία χωρίς καμία παρεμβολή από τρίτους. Σε περίπτωση απουσίας της ειδικής σήμανσης του πιστοποιητικού, ο Χρήστης πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε συναλλαγή με τον ιστότοπο.

4.6  Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει ότι η Λειτουργία και η Συντήρηση του Έργου Παραχώρησης  έχει ανατεθεί, δυνάμει της από 05-03-2021 Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης (η «Σύμβαση Λ&Σ»), η οποία έχει εγκριθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, στην εταιρεία ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με έδρα στην Αθήνα επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ. 115 26, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000253001000, Α.Φ.Μ. 094005751 (εφεξής «o Λειτουργός»). Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Λ&Σ, ο Λειτουργός έχει αναλάβει να εκτελεί την καθημερινή λειτουργία και  τη συντήρηση του Έργου Παραχώρησης και ειδικότερα έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη συνήθη συντήρηση και περιοδική επιθεώρηση του Έργου Παραχώρησης, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης χρηστών και συνδρομητών, καθώς και την είσπραξη διοδίων στο όνομα και για λογαριασμό της ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως πληρεξούσιος και άμεσος εντολοδόχος αυτής. Ως εκ τούτου, ο Λειτουργός επεξεργάζεται επίσης, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του δυνάμει της Σύμβασης Λ&Σ και μόνον, τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου και των συνδρομητών των συνδρομητικών προγραμμάτων και είναι από κοινού Υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά τα ως άνω δεδομένα με τη ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στο πλαίσιο των υπηρεσιών Fast Pass Νέα Οδός και την άσκηση των συναφών δικαιωμάτων του ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και του Λειτουργού στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@neaodos.gr.

5: Γενικοί Όροι Χρήσης των Υπηρεσιών - Περιορισμός Ευθύνης

5.1 Η εγγραφή και χρήση των Υπηρεσιών συνεπάγονται ανεπιφύλακτη αποδοχή των σχετικών Όρων.

5.2 Το όνομα χρήστη (Username) και ο κωδικός πρόσβασης (Password) είναι αυστηρώς προσωπικά, μη μεταβιβάσιμα και μη κοινοποιήσιμα σε τρίτα πρόσωπα. Οιαδήποτε κοινοποίηση αυτών από το Χρήστη γίνεται πάντοτε με αποκλειστική ευθύνη του ιδίου. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης (Password) αρκεί να προβεί στην επιλογή «Ανάκτηση κωδικού» προκειμένου αυτόματα το σύστημα να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστης, με τίτλο «Ανάκτηση κωδικού». Σε περίπτωση που ο Χρήστης ξεχάσει το όνομα χρήστη (Username), πρέπει να προβεί στην επιλογή «Ανάκτηση Username», προκειμένου αυτόματα το σύστημα να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστης, με τίτλο «Ανάκτηση Username».

5.3 Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταχωρεί εντολές απόλυτα σαφείς, πλήρεις και ακριβείς, άλλως η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε εκτέλεση αυτών ή να ενημερώνει σχετικά τον Χρήστη.

5.4 Ο Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρεία, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του Χρήστη ή των νομίμων εκπροσώπων, προστηθέντων ή βοηθών εκπλήρωσης αυτού καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/ και αθέμιτη ενέργεια αυτών ή και του ιδίου.

5.5 Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη θετική ή αποθετική ζημία που ενδεχομένως θα υποστεί ο ίδιος από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του.

5.6 Η εκτύπωση του περιεχομένου του λογαριασμού και της αναλυτικής κατάστασης διελεύσεων δεν αποτελεί επίσημο φορολογικό στοιχείο κατά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) αλλά έχει αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. Ρητώς απαγορεύεται στον Χρήστη η τροποποίηση ή η αλλοίωση των στοιχείων και του περιεχομένου του λογαριασμού και της αναλυτικής κατάστασης διελεύσεων.

5.7 Οι πληροφορίες, η δομή και το υλικό που περιλαμβάνονται στην παρούσα θεματική ενότητα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της Εταιρείας, άνευ προηγούμενης ειδοποίησης των Χρηστών.

5.8 Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Οιαδήποτε παράβαση αυτών από τον Χρήστη, δίδει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να διακόψει οριστικά ή προσωρινά την Υπηρεσία κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία οιουδήποτε δικαιώματός της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από το εν λόγω δικαίωμα.

5.9 Η Εταιρεία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της ασφάλειας, ορθότητας, ακρίβειας και σαφήνειας των πληροφοριών που εμφανίζονται στην παρούσα θεματική ενότητα, παρά ταύτα δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές κάθε είδους, αναφορικά με τις Υπηρεσίες και τη χρήση τους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, λάθους, παράλειψης, διακοπής, ελαττώματος λειτουργίας του συστήματος ή της σύνδεσης, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, λανθασμένης αναγραφής στοιχείων, απώλειας περιεχομένου ή και καθυστέρησης στην εμφάνιση των Υπηρεσιών για τεχνικούς λόγους, λόγους αναβάθμισης του συστήματος ή λόγους ανωτέρας βίας.

5.10 Ο χρόνος εμφάνισης του λογαριασμού και της αναλυτικής κατάστασης διελεύσεων (σε μορφή PDF) εξαρτάται αφενός μεν από τη συμφόρηση του δικτύου του παρόχου του Χρήστη τη δεδομένη στιγμή αναζήτησης του λογαριασμού και αφετέρου δε της χωρητικότητας της γραμμής σύνδεσης στο διαδίκτυο (ADSL ή άλλη). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα των παρόχων άλλων δικτυακών τόπων με τους οποίους είναι συνδεδεμένοι οι Χρήστες.

5.11 Όλες οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

5.12 Οι ελάχιστες προδιαγραφές για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες είναι «windows XP / internet explorer 8 και πιο αναβαθμισμένες εκδόσεις / Firefox.

5.13 Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για δεκαπέντε (15) λεπτά από τη χρονική στιγμή σύνδεσης επέρχεται αυτόματα αποσύνδεση από τις Υπηρεσίες.

6 : COOKIES

6.1 Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

6.2 Ο Χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ελέγχει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) που χρησιμοποιεί, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των cookies και να ζητούν την ενεργό επιλογή του για κάθε εγκατάσταση. Επισημαίνεται ότι εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει απενεργοποιήσει την αποδοχή cookies ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται από κάποιον διαδικτυακό τόπο. Είναι επίσης χρήσιμο να εγκαταστήσει κάποιο από τα πρόσθετα (add-ons ή plug-ins) διαχείρισης cookies που είναι διαθέσιμα για το φυλλομετρητή του, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στο πότε αυτά εγκαθίστανται.

7: Επικοινωνία

Για οιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή άλλη επικοινωνία σχετική με τις Υπηρεσίες, ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται είτε στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών («ΤΕΠ» - 22950 26900) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@neaodos.gr  είτε εγγράφως στη διεύθυνση Λεωφ. Νέας Ερυθραίας 19, Νέα Ερυθραία, 146 71, Αθήνα, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Μarketing.

 

VIDEO
GALLERY

Ρίξε μια ματιά σε χρήσιμα βίντεο για την υπηρεσία και τον αυτοκινητόδρομο.

GOOGLE
MAP

Βρες στο χάρτη τη διαδρομή σου και πολλές χρήσιμες πληροφορίες.